Curso de Voluntariado en Salud Mental - AFEM Torrent

AFEM Torrent
ASOCIACIÓN PARA EL APOYO E INCLUSIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
ASSOCIACIÓ PER AL SUPORT I INCLUSIÓ PSICOSOCIAL DE PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL
Vaya al Contenido

Curso de Voluntariado en Salud Mental

Actividades /Activitats
ENTREGA DE DIPLOMAS A LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL CURSO ORGANIZADO POR AFEM TORRENT
"FORMACIÓN AGENTES MULTIPLICADORES  EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
Y FORMACIÓN ESPECÍFICA DE VOLUNTARIADO EN PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL"
OBJECTIUS

- Dotar l’alumnat de la informació suficient en relació a la Acció Social Voluntària i la Salut Mental.
- Adquirir coneixements sobre els trastorns mentals, així com Introduir les personas en el coneixement de la Malaltia Mental dotan-les de les habilitats i coneixements necessaris per a abordar aquest tipus de trastorns.
- Informar, conscienciar i sensibilitzar els i les participants del curs sobre el tipus, símptomes i deficiències que la malantia mental ocasiona en les persones que la pateixen.
- Fomentar la participació social i el compromís solidari, promovent el voluntariat i la creació d’una xarxa de suport social que ajude a integrar al col.lectiu de persones amb Trastorn Mental.

PROGRAMA DEL CURS

I.- ASSOCIACIONISME A LA COMUNITAT VALENCIANA. CONCEPTE, HIST`0RIA I SITUACIÓ ACTUAL. LA IMPORTÀNCIA DE L’ASSOCIACIONISME AL VOLTANT DE LA SALUT MENTAL

II.- VOLUNTARIAT EN SALUT MENTAL.

III.- PRINCIPIS I PROGRAMES DE AFEM TORRENT

IV.- SALUT MENTAL: PASSAT, PRESENT I FUTUR

V.- ESTIGMA I DISCRIMNACIÓ:
LA COMUNICACIÓ I ÚS DEL LLENGUATJE

VI.- TRASTORNS MENTALS I TRASTORNS MENTALS GREUS

VII.- MODELS D’INTERVENCIÓ.

VIII.- REHABILITACIÓ I RECUPERACIÓ PSICOSOCIAL

IX.- ASPECTES JURÍDICS EN MATÈRIA DE SALUT MENTAL

X.- RECURSOS ESPECIALITZATS EN SALUT MENTAL

DURACIÓ: 20 HORES

DATA DE REALITZACIÓ:
5, 12, 19 y 26 de NOVEMBRE 2016
de 9:00 A 14:00 H

OBJETIVOS

- Dotar al alumnado de la información suficiente en relación a la Acción Social Voluntaria y la Salud Mental.
- Adquirir conocimientos sobre los trastornos mentales, así como Introducir a las personas en el conocimiento de la Enfermedad Mental dotándolas de las habilidades y conocimientos necesarios para el abordaje de este tipo de trastornos.
- Informar, concienciar y sensibilizar a los y las participantes del curso sobre los tipos, síntomas y deficiencias que la enfermedad mental ocasiona en las personas que lo padecen.
- Fomentar la participación social y el compromiso solidario, promoviendo el voluntariado y la creación de una red de apoyo social que ayude a integrar al colectivo de personas con Trastorno Mental.

PROGRAMA DEL CURSO

I.- ASOCIACIONISMO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. CONCEPTO, HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL. LA IMPORTANCIA DEL ASOCIACIONISMO ENTORNO A LA SALUD MENTAL

II.- VOLUNTARIADO EN SALUD MENTAL.

III.- PRINCIPIOS Y PROGRAMAS DE AFEM TORRENT

IV.- SALUD MENTAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

V.- ESTIGMA Y DISCRIMNACIÓN:
LA COMUNICACIÓN Y USO DEL LENGUAJE

VI.- TRASTORNOS MENTALES Y TRASTORNOS MENTALES GRAVES

VII.- MODELOS DE INTERVENCIÓN.

VIII.- REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN PSICOSOCIAL

IX.- ASPECTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE SALUD MENTAL

X.- RECURSOS ESPECIALIZADOS EN SALUD MENTAL

DURACIÓN: 20 HORAS

FECHA DE REALIZACIÓN:
5, 12, 19 y 26 de NOVIEMBRE 2016
de 9:00 A 14:00 H

Regreso al contenido